Көк-Жар айылдык кеңешинин кезектеги 15-сессиясы

21 Сентября 2022

 

 

Көк-Жар айылдык кенешинин

№15-1 токтомуна  №2-тиркеме

Көк-Жар айыл өкмөтүнүн 2023-2024-2025-жылдарга карата жергиликтүү бюджетин киреше  бөлүгүнүн божомолу

Элемент (8)

 

 

  Көк-Жар айыл өкмөтү

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ

Кирешелердин аталышы

Факт 2021 ж.

Бекитилген
план 2022ж.

5 ай 2022-жыл

2022-жыл 2023-жыл 2024-жыл 2025-жыл

План

Факт

(%)

пайызы

(+;)

айырмасы

Күтүлүүдө

катталуу

Бекитилгендин айырмасы

Өсүү

темпи

Болжолдуу

айырмасы

Өсүү

темпи

Болжолдуу

айырмасы

Өсүү

темпи

Болжол дуу

айыр масы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  Бардык кирешелер трансферттер + активдер жана милдеттенмелер + ост. өттү. жыл

25773,9

26486,6 10415,9 13642,0 131,0 3226,1 29822,1 3335,5 1,1 32907,9 3085,8 1,1 33071,4 163,5 1,0 34272,7 1201,3 1,0
 

Кирешелер + активдер жана милдеттенмелер

25773,9 26486,6 10415,9 13642,0 131,0 3226,1 29822,1 3335,5 1,1 32907,9 3085,8 1,1 33071,4 163,5 1,0 34272,7 1201,3 1,0

1

Кирешелер 25532,4 26486,6 10415,9 13642,0 131,0

3226,1

29822,1

3335,5

1,1 32907,9

3085,8

1,1 33071,4

163,5

1,0

34272,7

1201,3 1,0

11

Салыктык кирешелер 20904,3 20678,3 8331,3 10750,9 129,0 2419,6 22967,0 2288,7 1,1 26433,2 3466,2 1,2 26521,2 88,0 1,0 27700,0 1178,8 1,0

111

Киреше жана пайда салыгы 20569,4 20111,3 8095,1 10621,4 131,2 2526,3 19020,0 -1091,3 0,9 22466,2 3446,2 1,2 22476,2 10,0 1,0 22520,0 43,8 1,0

1111

Киреше жана пайда салыгы 11459,8 12481,3 5158,9 6649,8 128,9 1490,9 16000,0 3518,7 1,3 19256,2

3256,2

1,2 19256,2 0,0 1,0 19300,0 43,8 1,0

11111

Жеке жактардан-Кыргыз Республикасынын резиденттеринен киреше салыгы 11459,8 12481,3 5158,9 6649,8 128,9 1490,9 16000,0 3518,7 1,3 19256,2 3256,2 1,2 19256,2 0,0 1,0 19300,0 43,8 1,0

11111100

Салык агенти төлөгөн киреше салыгы 11298,0 12481,3 5158,9 6656,6 129,0 1497,7

16000,0

3518,7 1,3 19256,2   1,2 19256,2   1,0 19300,0 43,8 1,0

11111200

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы 161,8     -6,8   -6,8   0,0 #####   0,0 ####   0,0 #####  

0,0

######

1112

Атайын режимдер боюнча салыктар 4028,0 3087,0 1292,5 1415,9 109,5 123,4 3020,0 -67,0 1,0 3210,0 190,0 1,1 3220,0 10,0 1,0 3220,0 0,0 1,0

11121

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 266,5 107,0 49,9 101,3 203,0 51,4 200,0 93,0 1,9 200,0 0,0 1,0 200,0 0,0 1,0 200,0 0,0 1,0

11121100

Чакан ишкердиктин субъекттери үчүн бирдиктүү салык 266,5 107,0 49,9 101,3 203,0 51,4 200,0 93,0 1,9 200,0 0,0 1,0 200,0 0,0 1,0 200,0 0,0 1,0

11122

Патенттин негизиндеги салык 3761,5 2980,0 1242,6 1314,6 105,8 72,0 2820,0 -160,0 0,9 3010,0 190,0 1,1 3020,0 10,0 1,0 3020,0 0,0 1,0

11122100

Милдеттүү патенттин негизиндеги салык 291,8 160,0 67,6 4,6 6,8 -63,0     0,0   0,0 ####     #####     ######

11122200

Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык 3469,7 2820,0 1175,0 788,4 67,1 -386,6     0,0     ####     #####     ######

11122300

Патенттин негизиндеги салык       521,6     2820,0     3010,0     3020,0     3020,0    

113

Мүлк салыгы 5081,6 4543,0 1643,7 2555,7 155,5 912,0 3500,0 -1043,0 0,8 3520,0 20,0 1,0 3590,0 70,0 1,0 4720,0 1130,0 1,3

1131

Мүлк салыгы 2259,1 2043,0 658,2 1266,4 192,4 608,2 2050,0 7,0 1,0 2070,0 20,0 1,0 2090,0 20,0 1,0 2120,0 30,0 1,0

11311

Кыймылсыз мүлк салыгы 283,3 273,0 155,0 274,8 177,3 119,8 280,0 7,0 1,0 300,0 20,0 1,1 300,0 0,0 1,0 300,0 0,0 1,0

11311100

Ишкердик ишти жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлк салыгы       2,0   2,0   0,0 #####   0,0 ####   0,0 #####  

0,0

######

11311200

 

 

Ишкердик ишти жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылуучу кыймылсыз мүлк салыгы 270,6 273,0 155,0 252,0 162,6 97,0 280,0 7,0 1,0 300,0  

1,1

300,0   1,0 300,0 0,0 1,0

11311300

 

 

Ишкердик ишти жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылуучу кыймылсыз мүлк салыгы 3 гр 12,7     20,8                            

11312

Кыймылдуу мүлк салыгы 1975,8 1770,0 503,2 991,6 197,1 488,4

1770,0

0,0

1,0

1770,0 0,0 1,0

1790,0

20,0 1,0

1820,0

30,0 1,0

113121

Транспорт каражаттарына салык 1975,8 1770,0 503,2 991,6 197,1 488,4 1770,0 0,0 1,0 1770,0 0,0

1,0

1790,0 20,0

1,0

1820,0 30,0 1,0

11312110

Юридикалык жактардын транспорт каражаттарына салык 44,9 60,0 17,0 8,9 52,4 -8,1 60,0 0,0 1,0

60,0

0,0 1,0 70,0

10,0

1,2 70,0 0,0 1,0

11312120

 

 

Жеке адамдардын транспорт каражаттарына салык 1930,9 1710,0 486,2 982,7 202,1 496,5 1710,0 0,0 1,0 1710,0   1,0 1720,0   1,0 1750,0 30,0 1,0

1132

Жер салыгы 2822,5 2500,0 985,5 1289,3 130,8 303,8 1450,0 -1050,0 0,6 1450,0 0,0 1,0 1500,0 50,0 1,0 2600,0 1100,0 1,7

11321

Жер салыгы 2822,5 2500,0 985,5 1289,3 130,8 303,8 1450,0 -1050,0 0,6 1450,0 0,0 1,0 1500,0 50,0 1,0 2600,0 1100,0 1,7

11321100

Бакча жана бакча-огород жер участокторун пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 783,3 650,0 270,8 505,0 186,5 234,2 650,0 0,0 1,0 650,0 0,0 1,0 650,0 0,0 1,0 650,0 0,0 1,0